Typ 3 – Überspannnungsableiter

Filter
Gefundene Produkte:

FE T3 275 MH TT 2P

1+1 Schaltung

Schutzpegel UP < 1,5 kV

FE T3 275 MH TT 2P FM

1+1 Schaltung

Schutzpegel UP < 1,5 kV

Mit Fernmeldekontakt

FE T3 275 MH TT

3+1 Schaltung

Schutzpegel UP < 1,5 kV

FE T3 275 MH TT FM

3+1 Schaltung

Schutzpegel UP < 1,5 kV

Mit Fernmeldekontakt

FE T3 275 H 2P

Schutzpegel UP < 1,5 kV

FE T3 275 H 2P FM

Schutzpegel UP < 1,5 kV

Mit Fernmeldekontakt

FE T3 275 AK

Schutzpegel UP < 1,5 kV

Akustische Defektanzeige

FE T3 275 FM

Schutzpegel UP < 1,5 kV

Mit Fernmeldeanzeige

FE T3 320 LED

Überspannungsschutz speziell für LED-Lampen, Montage nahe an den zu schützenden Geräten

Störungssig...

FE T2+T3 320 LED

Schutzpegel UP < 1,5 kV

Fehlermeldung bei Versorgungsunterbrechung

FE T2+T3 320 LED S 6

Überspannungsschutz speziell für LED-Lampen,
Montage nahe an den zu schützenden Geräten

Störungssig...

Fuchsberg Electric GmbH

Am Fuchsberg 6

39112 Magdeburg

Telefon+49 391 727699-0+49 391 727699-0

Fax+49 391 727699-29

E-Mail